REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
„BINI”

I. Postanowienia ogólne
Sklep internetowy „BINI”, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu, prowadzony jest przez „PURERIDE S.C.” z siedzibą pod adresem: ul. Rzeźbiarska 20, 04-633 Warszawa, NIP: 9522121664. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży za Towar, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
II. Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
„Klient” – konsument, tj. osoba fizyczna, dokonująca nabycia Towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby trzeciej. Zawieranie umów sprzedaży z osobami nie będącymi konsumentami odbywa się na podstawie odrębnej umowy i niniejszy regulamin nie ma do nich zastosowania.
„Konto” – elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię składanych przez niego zamówień i zawartych umów sprzedaży oraz przebieg realizacji złożonych zamówień.
„Newsletter” – usługa świadczona przez Sprzedawcę dla Klienta polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę oraz o organizowanych przez niego promocjach.
„Regulamin” – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego zamieszczony na stronie internetowej http://poudrepourbebe.com/regulamin/ w formie umożliwiającej pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie.
„Sklep internetowy” – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarach i dokonać ich zakupu poprzez prowadzone przez Sprzedawcę Konto oraz otrzymywać Newsletter. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym: www.bini.co,
„Sprzedawca” – „PURERIDE S.C.” z siedzibą pod adresem: ul. Rzeźbiarska 20, 04-633 Warszawa, NIP: 9522121664.
„Towar” – rzecz ruchoma obejmująca odzież dla niemowląt i dzieci oraz inny asortyment udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.
Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie przesyłania Newslettera i prowadzenia Konta.
III. Rejestracja i logowanie
1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie internetowym jest wypełnienie formularza dotyczącego adresu dostawy zamówionego Towaru. Wymagane w
formularzu dane to: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres email.
2. Klient może zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć swoje Konto. W celu dokonania rejestracji należy na stronie Sklepu internetowego wybrać zakładkę http://bini.co/moje-konto/, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, login oraz hasło. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep internetowy, na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
4. Po zalogowaniu, Klient w zakładce „Moje konto” może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji, później przeglądać historię zamówień i płatności.
5. Podanie danych, o których mowa w punkcie 1, jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji sprzedaży Towaru.
6. Złożenie przez Klienta zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za Towar, w wysokości określonej w zamówieniu.
7. W celu rozwiązania umowy o prowadzenie Konta Klient powinien przekazać taką prośbę do Sklepu internetowego za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie.
IV. Składanie zamówienia
1. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do:
a) wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w koszyku;
b) wyboru sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji;
c) wskazanie adresu dostawy, jeżeli jest inny niż został podany przez Klienta w formularzu rejestracji Konta;
d) wyboru sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji.
2. Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Klienta. Email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia.
5. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę.
V. Formy płatności i dostawy
1. Płatność za Towar może nastąpić za pobraniem bezpośrednio przy odbiorze Towaru, kartą płatniczą, przelewem internetowym lub tradycyjnym przelewem na rachunek
bankowy. Dostępne w danym czasie formy płatności określone są w zakładce „Formy płatności”.
2. Sklep realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej.
3. Koszty dostawy na terenie Polski uzależnione są od metody płatności oraz sposobu dostawy. Koszty dostawy dla przesyłek zagranicznych uzależnione są od położenia kraju dostawy i wagi przesyłki. Koszty te opisane są w zakładce „Koszty dostawy”.
4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
VI. Realizacja zamówień
1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep internetowy, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, do dostarczenia przesyłki Klientowi.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych na terytorium Polski oraz od 3 do 14 na terytorium poza granicami Polski.
3. Po zawarciu umowy Sklep internetowy dostarcza Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na podany adres mailowy.
4. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Sprzedawcy.
VII. Warunki reklamacji
1. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@bini.co, lub korespondencyjnie: ul. Rzeźbiarska 20, 04-633 Warszawa.
2. W sytuacji wystąpienia wady Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o wykryciu wady podając swoje imię, nazwisko, numer zamówienia wraz ze wskazaniem żądania w stosunku do reklamowanego Towaru.
3. Konsumentowi przysługuje prawo żądania:
– wymiany Towaru na nowy,
– naprawy Towaru,
– obniżenia ceny,
– odstąpienia od umowy, o ile wada Towaru jest istotna.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni.
VIII. Odstąpienie od umowy
1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru kierując je na pocztowy lub adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
3. Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.
4. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni adres pocztowy lub adres email Sprzedawcy.
5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy Towar na adres Sprzedawcy: ul. Rzeźbiarska 20, 04-633 Warszawa
6. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
7. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zwrócić Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru (najtańszy zwykły koszt dostarczenia Towaru dostępny u Sprzedawcy). W przypadku płatności kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu należności na konto karty płatniczej Klienta w przeciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. W przypadku płatności gotówką za pobraniem lub przelewem bankowym (przedpłata) zwrot należności nastąpi na rachunek Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę Towaru.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. O ile to możliwe, zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także w oryginalnym opakowaniu. Zwrócona rzecz nie może nosić śladów użytkowania. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru metodą wybraną przez Klienta.
10. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Formularz odstąpienia”, ale skorzystanie z formularza w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest dla Klienta obowiązkowe.
IX. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedawcą umów.

4. Klient może wnieść sprawę do sądu polubownego składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
Formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

5. Klient ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym: http://bini.co/regulamin/. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go w formacie PDF i sporządzić jego wydruk.

7. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: – zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego, – zmiany form płatności, – zmiany sposobów dostawy.

8. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

9. Niniejszy Regulamin został opublikowany w dniu 4.04.2016 r.

REGULAMIN SKLEPU DO POBRANIA W WERSJI PDF